Περιγραφή πράξης

Η διασυνοριακή ζώνη χαρακτηρίζεται από σημαντικό πολιτιστικό και φυσικό πλούτο. Η πίεση που ασκούν η κλιματική αλλαγή και οι αναπτυξιακές δραστηριότητες στα οικοσυστήματα και την πολιτιστική κληρονομιά, αποτελούν αρνητικούς παράγοντες, που προστίθενται σε αρκετούς άλλους (π.χ. η φθορά του χρόνου, η κοινωνική απαξίωση κτλ), ιδιαίτερα σε κοινωνίες που βρίσκονται σε συνθήκες κρίσης. Επιπρόσθετα, οι ανάγκες ανταπόκρισης στις διεθνείς δεσμεύσεις, υποχρεώνουν σε συστηματικές προσεγγίσεις προστασίας των πόρων αυτών, όσο και αξιώνουν την ένταξή τους στην αναπτυξιακή διαδικασία. Το απόθεμα αυτό μπορεί να συμβάλει στην προαγωγή της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Η ανάπτυξη κοινών στρατηγικών αλλά και η μεταφορά τεχνογνωσίας καταλαμβάνει πρωταρχικό ρόλο στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των δράσεων. Βασισμένοι σε αυτό το υπόβαθρο, το Τμήμα Αρχαιοτήτων και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας αποφάσισαν όπως συνεργαστούν με σκοπό την ανάπτυξη κοινών δράσεων προς τόνωση του διασυνοριακού τουριστικού προϊόντος, μέσω της δημιουργίας, εφαρμογής και προώθησης κοινής μεθοδολογίας.

Το έργο «Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μέσο Τοπικής Ανάπτυξης» με ακρωνύμιο «ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ» υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Ελλάδα- Κύπρος V-A 2014 -2020.
Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου και εντάσσεται στον Άξονα 3: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων, του Ειδικού Στόχου 3.2 Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Η πρώτη φάση του έργου αφορά καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα προστασίας, διαχείρισης, ανάδειξης και προώθησης αρχαιολογικών χώρων, που αποτελούν σημαντική πολιτιστική κληρονομιά του διασυνοριακού τόξου Ελλάδας και Κύπρου, ως ελκυστικούς προορισμούς για τουριστική ανάπτυξη. Μέσω της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης θα διαπιστωθούν οι κοινές διασυνοριακές ανάγκες οι οποίες διά ανάλυσης και επεξεργασίας θα οδηγήσουν την ομάδα έργου στην παραγωγή κοινής μεθοδολογίας δράσης.

Η δεύτερη φάση αφορά την εφαρμογή της παραχθείσας κοινής μεθοδολογίας μέσω πιλοτικών παρεμβάσεων σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους με υψηλή προοπτική μετεξέλιξης σε ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι ο χώρος της αρχαίας Ηφαιστείας στη Λήμνο και ο χώρος του αρχαίου Ιδαλίου που βρίσκεται εντός επικράτειας του Δήμου Ιδαλίου, μέλους της ΑΝΕΛ. Οι χώροι έχουν επιλεγεί λόγω του ότι οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις φέρουν υψηλό βαθμό ωριμότητας και αποτελούν βήματα κεφαλαιοποίησης πρότερης και υφιστάμενης εμπειρίας.

Η τρίτη και τελική φάση του έργου αφορά την καταγραφή, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πιλοτικών έργων και την αξιοποίηση της νέας μεθοδολογίας προς βελτίωση των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών πολιτικών, μέσων χρηματοδότησης και πρακτικών.

Το έργο απευθύνεται σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ΜΚΟ, στον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό πληθυσμό που καταπιάνεται με θέματα που αφορούν την τουριστική αξιοποίηση χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο. Τελικοί αποδέκτες είναι η τοπική κοινωνία, ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας, οι ΟΤΑ και άλλοι σύνδεσμοι ή οργανώσεις μέσω της αναβάθμισης και ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.

Η προσέλκυση τουριστών και η αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων στις δύο προαναφερθείσες ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς θα αποφέρει ανάπτυξη της οικονομίας, ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και γενικά ενίσχυση της διαδικασίας για αειφόρο ανάπτυξη στη διασυνοριακή περιοχή.