Ελκυστικοί Προορισμοί

Το έργο “Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μέσο Τοπικής Ανάπτυξης: ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ” καταπιάνεται με τον τομέα προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, που αποτελούν σημαντική πολιτιστική κληρονομιά του διασυνοριακού τόξου Ελλάδας και Κύπρου και προώθησής τους ως ελκυστικούς προορισμούς για αύξηση των αριθμών επισκεψιμότητας με απώτερο στόχο την τουριστική ανάπτυξη.

Γενικός στόχος του έργου είναι αφενός η δημιουργία και καθιέρωση ελκυστικού και, εκτός αιχμής, βιώσιμου τουριστικού προϊόντος μέσω της προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης και προώθησης της πλούσιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και αφετέρου η δημιουργία ενός διασυνοριακού δικτύου περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που θα συντείνει και στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στηριζόμενη στους πλούσιους τοπικούς πόρους.

Το έργο υλοποιούν το Τμήμα Αρχαιοτήτων που είναι ο Κύριος Δικαιούχος, η Εφορία Αρχαιοτήτων Λέσβου και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας η οποία εκπροσωπεί τους Δήμους της επαρχίας της Λευκωσίας, με στόχο με σκοπό την ανάπτυξη κοινών δράσεων προς τόνωση του διασυνοριακού τουριστικού προϊόντος, μέσω της δημιουργίας, εφαρμογής και προώθησης κοινής μεθοδολογίας για προστασία, διαχείριση, ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι ο σχεδιασμός και ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας δράσης στο προαναφερθέν πεδίο και η ολοκλήρωση ώριμων έργων σε δύο περιοχές ( αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Ηφαιστείας στη Λήμνο και του αρχαίου Ιδαλίου στο Δήμο Ιδαλίου) οι οποίες θα τύχουν χρήσης προς πιλοτική εφαρμογή της κοινής και καινοτόμου μεθοδολογίας. Οι ενέργειες του έργου θα καταλήξουν με τη δημιουργία εισηγήσεων προς βελτίωση των εθνικών διαδικασιών και πολιτικών στον τομέα της ανάδειξης και τουριστικής αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.