Αρχαιολογικός Χώρος Ηφαιστίας

Ο εταίρος 2 Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου υλοποίησε παρέμβαση στον Αρχαιολογικό Χώρο Ηφαιστίας και συγκεκριμένα:

• Αποψιλώσεις, εντατικοί καθαρισμοί, εργασίες αποχωμάτωσης και διερεύνησης υλικού αποχωμάτωσης, διαλογή, πλύσιμο, τακτοποίηση και συντήρηση αρχαιολογικών κινητών ευρημάτων (κεραμική και ειδικά ευρήματα), καθώς και συντηρήσεις αρχαίων οικοδομικών καταλοίπων με σκοπό την ανάδειξή τους.

• Επανασχεδιασμός περίφραξης σε επιλεγμένα σημεία του αρχαιολογικού χώρου της Ηφαιστίας,όπως του αρχαίου θεάτρου και της συνοικίας των ιερών.

• Γεωτεχνικός έλεγχος στην περιοχή έδρασης των αποθηκών του αρχαιολογικού χώρου με σκοπό την επισκευή και επέκτασή τους.

• Επισκευή και επέκταση υφιστάμενων αποθηκών με τη δημιουργία νέου χώρου αποθήκευσης.

• Εξοπλισμός του νέου κτιρίου αποθηκών με σύγχρονα αποθηκευτικά συστήματα.

• Κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου κτιριακών υποδομών για την ασφαλή απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων.

• Δημιουργία τοπογραφικού δικτύου για την υποστήριξη των εργασιών που περιλαμβάνονται στην υλοποίηση του έργου.

• Συμβολή του εργατοτεχνικού προσωπικού στην κατασκευή του νέου κτιρίου αποθήκευσης του αρχαιολογικού υλικού.

• Hχητική ξενάγηση, φυλλάδια στα ελληνικά και αγγλικά, αρχαιολογικός οδηγός

• Ενημερωτικές πινακίδες, αμαξίδιο ΑμεΑ, φυλλάδια Braille

Προϋπολογισμός έργου : €797.728,71